19. juni 2019

SUBLEEM 2.0

Projektets formål er at;
- etablere pilotskala-faciliteter der gør det muligt at accelerere udviklingen af koncepter, teknologier og processer, som kan gøre raffinering af grøn biomasse til en bæredygtig forretning blandt danske virksomheder.

I projektet udvikles teknologiske løsninger til at imødekomme den øgede efterspørgsel på især proteiner som kan komme fra anden grøn biomasse som fx dyrkede græsser med højt proteinindhold (fx kløver, lucerne og rajgræs). Reststrømme fra landbrugsproduktion som sukkerroetoppe samt grøn biomasse fra naturpleje, er også relevante. Projektet har fokus på bedre udnyttelse af eksisterende ressourcestrømme gennem bioraffinering for herigennem at understøtte virksomheder, der fremadrettet kan skabe grøn vækst. I projektet arbejdes med udvikling af pilotskala forskningsinfrastruktur og bioraffineringsprocesser med det mål at danne grundlag for produktion af fødevarer baseret på opløseligt ”hvidt” protein og uopløseligt ”grønt” protein, samt andre værdifulde komponenter fra grøn biomasse. Afprøvning i pilotskala skal sikre, at de udviklede metoder og produkter er skalerbare og rentable, og at eventuelle barrierer for udnyttelse af komponenter fra grøn biomasse afdækkes og minimeres.
Det eksisterende pilotanlæg til bioraffinering på Teknologisk Institut i Taastrup (SUBLEEM-anlægget) er udformet med diverse proces-enheder, der gør det fleksibelt i forhold til håndtering af diverse biomassetyper. Processen skræddersyes den enkelte biomasse afhængigt af dennes karakteristika samt hvilke produkter, der ønskes udviklet/fremstillet. På baggrund heraf udvælges de forskellige enhedsoperationer og forbindes afhængigt af den valgte raffineringsstrategi.
I SUBLEEM 2.0 projektet, er der tilføjet ekstra enheder, hvorved der mulighed for at demonstrere potentialet i en mere kompleks raffineringsstrategi, som resulterer i en større palet af forskellige produkter med væsentligt højere værdi.

Det er herigennem muligt at styrke Danmarks potentiale og konkurrenceevne inden for den biobaserede cirkulære økonomi ved at skabe mulighed for arbejdspladser og vækst, systemeksport af både udstyr og viden for at fremme cirkulær ressourceøkonomi både lokalt, nationalt og internationalt.
Projektet er opdelt i 3 arbejdspakker med tilhørende delmål, der understøtter projektet men også selvstændigt genererer ny og brugbar viden for projektpartnerne og interessenter uden for konsortiet.
Arbejdspakkerne er opdelt således, at arbejdspakke (AP) 1 fokuserer på udvikling og demonstration af det grønne bioraffinaderi med fokus på den tekniske procesoptimering og udvikling af nye innovative bioraffineringsmetoder til fraktionering og separation, så biomasse komponenternes funtionalitet og kvalitet bibeholdes.AP2 fokuserer på produkt og afsætningspotentialer, herunder ønsker fra aftagere og slutbrugere, og AP3 på evaluering af anvendelsespotentialet og forretningsmæssige potentialer.
Projektledelse og videnformidling er centrale og vil være gennemgående for hele projektperioden for at sikre et godt og effektivt forløb.

Start dato: 1. januar 2018
Slut dato: 30. juni 2020

Bevillingsgiver: GUDP
Bevillingsstørrelse: Total budget 4,16 mio kr, støtte fra GUDP 2.84 mio kr