Skyggedom av enkepensjonsdommen: En feministisk gjenskrivning av dommen inntatt i Rettstidende 2006 side 262

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

Masteroppgaven undersøker om bortfall av ektefellepensjon ved lovendring med tilbakevirkende kraft er i strid med retten til eiendom etter EMK TP 1 art 1. Skyggedommetoden/ Feminist Judgments -metoden brukes for å gjenskrive enkepensjonsdommen Rt.2006.262 i et feministisk perspektiv. Da mannen døde, hadde den fraskilte enken liten annen inntekt. Hovedsakelig fordi hun hadde stått for omsorgsforsørgelsen i et 25 års langt ekteskap. Inngrepet er stort og individet har innrettet seg etter ekteskapskontrakten, rettstilstanden og husmorforventningen . Skyggedommen følger opp rettssynet i Husmordommen Rt.1975.220. I spørsmålet om inngrepet er proporsjonalt ble vektlagt at det ikke foreligger en transparent avveining av de relevante interessene. Videre er hensynene bak og behovene for den opprinnelige ektefellepensjonen fortsatt tilstede, og de er ikke tilstrekkelig avveid mot formålene med inngrepet. Det trekker i samme retning at andre tiltak ikke er vurdert. Individet bærer en individual and excessive burden . Det foreligger derfor ikke en fair balance mellom samfunnsinteressene og individets interesser. Det ble konstatert brudd på EMK TP 1-1.
Original languageNorwegian
Publication date25 Apr 2014
Publication statusPublished - 25 Apr 2014

ID: 173751348